Từ khóa: chord dave

CHORD - DAVE
DAC đầu bảng công nghệ FPGA với bộ lọc WTA 1.000.000 taps
324,840,000 Đ / Cái